OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLEŚNIE

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLEŚNIE.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0010/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-07-01 – 2022-06-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 194 310,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 136 017,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLEŚNIE.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

– modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności
(pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów, lepszego nadzoru nad produkcją poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych w zakresie jej rozliczania),
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
– aktualność kluczowych danych niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy,
-wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,
– wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych,
– wprowadzenie możliwości pracy zdalnej.