Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie, ul.Dworcowa 20, 46-300 Olesno, tel: (34) 358 24 37, e-mail: osm@osm-olesno.pl (dalej: OSM w Oleśnie). Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez OSM w Oleśnie, w celu załatwienia zgłoszonej za pomocą formularza kontaktowego sprawy lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

OSM w Oleśnie powołał Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania na rzecz OSM w Oleśnie w zakresie usług hostingowych, prawniczych, doradczych. Dane mogą zostać udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ich usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane będą przetwarzane i są uwarunkowane sprawą z jaką Pani/Pan zwraca się za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku powstania roszczeń, co do których prowadzona komunikacja za pomocą formularza kontaktowego będzie stanowiła dowód w sprawie, dane mogą być również przechowywane przez czas niezbędny do dochodzenia lub obrony tych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wysłania wiadomości/zapytania za pomocą formularza kontaktowego. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z tej formy komunikacji.